Privacy Policy

  1. Wie?

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Fresh and Light BV, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Schrieksebaan 236D, met ondernemingsnummer BE0759 931 454, met vaste vertegenwoordiger de heer Julien Fontaine.

Fresh and Light BV staat voor kwalitatieve dienstverlening inzake het bouwen van websites en webshops, evenals inzake e-mailmarketing.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van Fresh and Light BV geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacybeleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacybeleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door Fresh and Light BV, meerbepaald hoe Fresh and Light BV gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. Fresh and Light BV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Voor de uitvoering van de diensten is Fresh and Light BV de verwerker, in uitzonderlijke gevallen is zij de gegevensverwerkingsverantwoordelijke.

  1. Welke gegevens?

2.1. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle gegevens die u aan Fresh and Light BV doorgeeft via het contactformulier op de website, via e-mail of per telefoon.

Dit betreft onder meer volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s)

2.2.  Daarnaast verzamelt Fresh and Light BV persoonsgegevens in het kader van klantenwerving.  Wanneer u ons uw business kaartje overmaakt, of spontaan met ons contact opneemt, zullen wij uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele samenwerking of dienstverlening.

2.3. Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Capelle aan den IJssel. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

  1. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Fresh and Light BV verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

3.1. Indien  u contact opneemt via het contactformulier en/of via e-mail of telefonische contactname en u uw toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens te gebruiken

3.2. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Fresh and Light BV en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.

3.3. Om een zakelijke relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven

3.4. Om u uit te nodigen voor webinars, (online) evenementen en nieuwsbrieven

3.5. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven.

  1. Op basis van welke grondslag?

Fresh and Light BV verwerkt uw persoonsgegevens na ondertekening van een offerte, orderbevestiging of overeenkomst door de klant, met het oog op het voorbereiden of uitvoeren van de dienstverlening.

Anderzijds vraagt Fresh and Light BV toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van zijn/haar gegevens. 

In uitzonderlijke gevallen beroept Fresh and Light BV zich op het gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.

  1. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

Fresh and Light BVkan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening.  Indien Fresh and Light BV uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, zal met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst worden afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons, wij wisselen persoonsgegevens enkel uit via maximaal beveiligde elektronische weg. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

  1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door Fresh and Light BV bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Fresh and Light BV en de klant.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

  1. Passende technische en organisatorische maatregelen

Fresh and Light BV heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Fresh and Light BV besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een streng wachtwoordmanagement.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan Fresh and Light BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen.

  1. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

8.1 Recht van inzage, verbetering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan  Fresh and Light BV.  Daarnaast heeft u steeds het recht om Fresh and Light BV te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken.

8.2. Recht op verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank.  Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak om deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek.   U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

8.3. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

8.4 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Fresh and Light BV in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

8.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.  U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit de databank van Fresh and Light BV verwijderd worden.

 8.6. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Fresh and Light BV te contacteren, hetzij per e-mail via hello@fresh-coding.be hetzij per post naar Fresh and Light BV, Schrieksebaan 236D, 3140 Keerbergen. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

 8.7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door Fresh and Light BV evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is.

8.8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be

  1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

Laatst bijgewerkte versie: 01 januari 2021

Wens je op de hoogte te blijven ?

Schrijf je hier in en wij houden jou op de hoogte zodra er nieuws is.

Geen spam, beloofd.