Algemene voorwaarden

Laatste update 01-07-2021

Artikel 1: Algemene bepalingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Fresh and Light BV en de opdrachtgever, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Fresh and Light BV te aanvaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Prijsopgave
2.1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende offertes van Fresh and Light BV zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2. De prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

2.3. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2.4. Indien Fresh and Light BV door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden extra worden aangerekend. Deze eventuele meerwerken, veroorzaakt door derden of extra functionaliteiten die niet vermeld staan in de offerte, worden in regie uitgevoerd aan een basis uurtarief van 75 Euro btw excl.

Artikel 3: Betalingsverplichting
3.1. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende types van dienstverlening.
Als algemene regel geldt dat de betalingen moeten plaatsvinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 Euro.
Indien de opdrachtgever zijn betalingen niet nakomt, worden alle door Fresh and Light BV binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen.

3.2. Optie 1
Voor de opmaak van de website wordt een voorschot aangerekend. Het bedrag van het voorschot zal steeds vermeld staan in de offerte, met name 50% van het totaalbedrag met een minimum van 400 euro (btw excl.). Het resterend bedrag dient te worden betaald bij de oplevering.
In deze totaalprijs zijn de onderhoudswerken gedurende een periode van 12 maanden vervat. Na voormelde 12 maanden betaalt de klant een tussen partijen afgesproken bedrag – of indien geen afspraken werden gemaakt, een bedrag van 500 euro BTW excl – bij aanvang van elke periode van 12 maanden.

3.3. Optie 2
Een vaste maandelijkse prijs wordt overeengekomen. Deze maandelijkse prijs wordt na 24 of 36 maanden door betaald. Na voormelde periode kan de klant beëindigen door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden voor de eindvervaldag.

Artikel 4: Verstrekken van gegevens
Fresh and Light BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief foto’s, teksten, logo’s, beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar website en mogelijke andere systemen plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen. Alle mogelijke (on)rechtstreekse vormen van auteursrechten en van naburige rechten zijn dan ook niet inbegrepen in de ontwerpkosten. Ook als de opdrachtgever (mondeling) toekent teksten/beeldmateriaal te gebruiken van vorige website en/of beschikbaar materiaal vb. drukwerk, kan Fresh and Light BV nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan en is de opdrachtgever 100% verantwoordelijk voor het externe materiaal dat gebruikt wordt bij de oplevering.

Artikel 5: Termijn van levering
De door Fresh and Light BV vooropgestelde leveringstermijnen zijn steeds slechts indicatief en niet bindend. Laattijdige levering kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, evenmin een recht op uitstel van de betalingsverplichtingen of een ontbinding van de overeenkomst

Artikel 6: Juridische verplichtingen inzake website en webshop
Het behoort niet tot de opdracht van Fresh and Light BV om alle wettelijk verplichte documenten op de website of webshop die Fresh and Light BV  voor haar klanten ontwikkelt, te implementeren.

Fresh and Light BV zal echter bij wijze van dienstverlening zowel haar bestaande klanten als haar nieuwe klanten wijzen op deze verplichtingen en hen desgewenst in contact brengen met een contactpersoon die gespecialiseerd is in deze materies.

Artikel 7: Online plaatsen website of webshop
Alvorens tot het online plaatsen van de website en/of webshop wordt overgegaan moeten partijen elkaar in de gelegenheid stellen de laatste versie van het ontwerp te controleren en goed te keuren. De klant is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Artikel 8: Naamsvermelding
Fresh and Light BV is te allen tijde gerechtigd om in de footer van de website of webshop subtiel zijn naam te vermelden.

Artikel 9: Domeinnaam en webhosting
9.1. Fresh and Light BV treedt enkel op als bemiddelaar voor de klant bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres en het verlenen van een webhosting.

9.2. De aanvraag, toekenning en het eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres is afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende instanties, dewelke beslissen over de toekenning.

9.3. Fresh and Light BV registreert de domeinnamen in eerste instantie op eigen naam. De opdrachtgever kan de registratie eventueel op een later tijdstip op zijn/haar naam laten plaatsen. De opdrachtgever is vervolgens volledig verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Indien de opdrachtgever met name zelf iets aan de instellingen of onderdelen van de website of webshop wijzigt, zonder het gewenste resultaat, dan zal Fresh and Light BV dit op verzoek van de opdrachtgever rechtzetten aan het uurtarief conform de bepalingen in artikel 2.4. van deze algemene voorwaarden.

De opdrachtgever vrijwaart Fresh and Light BV tegen iedere aanspraak van derden ivm het gebruik van de domeinnaam.

Artikel 10: Referentie
De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door Fresh and Light BV voor opdrachtgever ontwikkelde websites en webshops worden opgenomen in het referentieportfolio van Fresh and Light BV en door Fresh and Light BV mag gebruikt worden als promotiemateriaal (o.a. publicatie op de website of social media), tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de opdrachtgever.

Artikel 11: Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Fresh and Light BV zou toekomen bij de vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen. Hierop kan worden afgeweken mits onderling schriftelijk akkoord.

Artikel 12: Duur overeenkomsten
De ontwikkeling van websites en webshops betreft geen opdracht met herhaling van de werkzaamheden. Dit is wel het geval voor onderhoudswerkzaamheden waar eventueel voor een abonnementsformule kan worden geopteerd conform artikel 3.3. van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13: Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van aan zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Fresh and Light BV redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Fresh and Light BV het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Fresh and Light BV redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Fresh and Light BV, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1. Fresh and Light BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 4, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

14.2. Fresh and Light BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de implementatie van de wettelijk verplichte documenten en vermeldingen op de website en/of webshop van de klanten die haar de opdracht hebben gegeven een website te ontwikkelen. Fresh and Light BV verbindt er zich echter wel toe om haar bestaande en nieuwe klanten er bij wijze van dienstverlening op te wijzen, welke deze verplichtingen zijn en hen desgewenst in contact te brengen met een dienstverlener gespecialiseerd in deze materies.

14.3. Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Fresh and Light BV voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Fresh and Light BV toekomende honorarium.

Artikel 15: GDPR en privacy
Fresh and Light BV hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Fresh and Light BV is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Fresh and Light BV is alleen de Rechtbank van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.